Tải Về Thông Tin Kết Quả Một Số Mẫu Kết Cấu, Cấu Kiện Được Cấp Giấy Chứng Nhận Kiểm Định Và Một Số Vật Liệu Đã Được Thử Nghiệm Đạt Các Yêu Cầu Về Đảm Bảo Tính Nguy Hiểm Cháy

Tải Về Thông Tin Kết Quả Một Số Mẫu Kết Cấu, Cấu Kiện Được Cấp Giấy Chứng Nhận Kiểm Định Và Một Số Vật Liệu Đã Được Thử Nghiệm Đạt Các Yêu Cầu Về Đảm Bảo Tính Nguy Hiểm Cháy

Ngày 28/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BCA ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2021/BCA về “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy”. Tại khoản b Điều 3.1.1 của Quy chuẩn quy định: Giấy chứng nhận kiểm định có giá trị đối với mẫu kết cấu, cấu kiện đã được lấy mẫu thử nghiệm của đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định. Mẫu kết cấu, cấu kiện sau khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định được sử dụng làm mẫu để sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm đưa ra lưu thông trên thị trường. Đơn vị sản xuất, nhập khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm tương ứng với mẫu đã được kiểm định khi đưa ra lưu thông trên thị trường và quy định của pháp luật có liên quan về sản phẩm chất lượng hàng hóa.

Theo quy định tại Điều 2.1.2 QCVN 06:2022/BXD, vật liệu xây dựng được đặc trưng bằng tính nguy hiểm cháy, được xác định theo các đặc tính kỹ thuật về cháy gồm: tính cháy (Ch), tính bắt cháy (BC), tính lan truyền lửa trên bề mặt (LT), khả năng tạo khói (SK) và độc tính (ĐT). Phụ lục B của QCVN 06:2022/BXD quy định cụ thể cách xác định và tiêu chuẩn thử nghiệm tính cháy, tính bắt cháy, tính lan truyền lửa trên bề mặt, khả năng tạo khói và độc tính.

Thời gian qua, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu đã thực hiện kiểm định và đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với các mẫu cấu kiện, kết cấu được bọc bảo vệ bằng chất, vật liệu chống cháy và đã có một số vật liệu xây dựng được thử nghiệm về tính nguy hiểm cháy theo quy định nêu trên. Để các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc trang bị, lắp đặt, sử dụng các mẫu cấu kiện, kết cấu được bọc bảo vệ bằng chất, vật liệu chống cháy và các vật liệu đảm bảo yêu cầu về tính nguy hiểm cháy đúng quy định, SCT HOLDING xin gửi đến quý anh chị thông tin về một số mẫu kết cấu, cấu kiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC và kết quả thử nghiệm của một số vật liệu đạt các yêu cầu về đảm bảo tính nguy hiểm cháy (vật liệu không cháy, vật liệu khó bắt cháy…) từ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

1. Phụ lục 1: Một số mẫu kết cấu, cấu kiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC

- Đường link Phụ lục 1: File tài liệu

2. Phụ lục 2: Một số vật liệu đạt các yêu cầu về đảm bảo tính nguy hiểm cháy (vật liệu không cháy, vật liệu khó bắt cháy…)

- Đường link Phụ lục 2: File tài liệu


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

- Hotline: 0899 0000 77 

- Email: info@scttop1.com

 

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.